SPDR S&P 500 ETF TRUST SPY

SPY NYSE Arca
SPY
SPDR S&P 500 ETF TRUST NYSE Arca
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

SPY Biểu đồ

Hồ sơ

Khu vực: Hỗn hợp
Công nghiệp: Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tỷ suất Cổ tức: 1.54%
SPDR S&P 500 ETF Trust là một quỹ hoán đổi danh mục. Quỹ tìm cách cung cấp kết quả đầu tư, trước khi chi phí, thường tương ứng với giá và hiệu suất lợi nhuận của Chỉ số S&P 500®. Chỉ số S&P 500® bao gồm năm trăm cổ phiếu được chọn. SPDR S&P 500 ETF Trust được thành lập vào ngày 22 tháng 1 năm 1993 và có trụ sở chính tại New York, NY.