hung_vuong

Tổng vốn hoá có sự thay đổi nhẹ vẫn là xu hướng giảm ngắn hạn

CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Kết thúc nhịp giảm mạnh này sẽ tính sang trường hợp rơi mới do đoạn này khó đoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.