dinhchien

USDOLLAR - Thời điểm bán hợp lý.

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- Nhớ Stop loss đó.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.