dinhchien

VN30 - giảm tại vùng sóng 4 giờ (sóng đối xứng- new elliot)

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Tuần trước giá giảm vượt nhóm sóng 4 giờ (1), (2), (3)... vượt ngưỡng fibo 120 extension.
Sau đó thị trường điều chỉnh về 61.8 và đang có xu hướng down theo tín hiệu reversal trước đó.
Chờ tín hiệu bán.
Bình luận: Bán