dinhchien

VN30 - giảm tại vùng sóng 4 giờ (sóng đối xứng- new elliot)

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Tuần trước giá giảm vượt nhóm sóng 4 giờ (1), (2), (3)... vượt ngưỡng fibo 120 extension.
Sau đó thị trường điều chỉnh về 61.8 và đang có xu hướng down theo tín hiệu reversal trước đó.
Chờ tín hiệu bán.
Bình luận: Bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.