dinhchien

VN30 - tăng tiếp tại sóng 4

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Qui tắc sóng đối xứng vẫn hợp lệ.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu