dinhchien

VN30 - tăng tiếp tại sóng 4

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Qui tắc sóng đối xứng vẫn hợp lệ.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.