dinhchien

VPB - Đã gần vào vùng giá hợp lý để anh em gom hàng

Giá lên
HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Theo mình nên chờ về vùng sóng IV vào hàng.
2 mức giá để xả hàng: mục tiêu 1 vùng sóng 1 giờ, mục tiêu 2 vùng sóng 4 giờ.
Chịu lỗ nếu vượt qua 113 hình Alternate Bat pattern.