GKFXPrimeVN

WTICOUSD 23/07/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 67,70

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 67,70 với mục tiêu 68,90 & 69,15.

Phương án phụ: nếu thủng qua 67,70, có thể tới 67,20 & 66,60.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 67,70 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.