GKFXPrimeVN

WTICOUSD 23/07/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 67,70

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 67,70 với mục tiêu 68,90 & 69,15.

Phương án phụ: nếu thủng qua 67,70, có thể tới 67,20 & 66,60.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 67,70 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.