GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 13/07/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 70,75

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 70,75 với mục tiêu 69,85 & 69,20.

Phương án phụ: nếu vượt qua 70,75, có thể tới 71,20 & 71,80.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 70,75 khả năng quay về 69,85 là rất lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.