GKFXPrimeVN

WTIN8 - 05/06/2018

Giá xuống
FOREXCOM:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Điểm xoay: 65,95

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 65,95 với mục tiêu 64,15 & 63,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 65,95, có thể tới 66,65 & 67,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.