GKFXPrimeVN

Oil (WTIN8) - 04/06/2018

Giá xuống
FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Crude Oil (WTIN18) trong ngày: dưới áp lực

Điểm xoay: 66,65

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 66,65 với mục tiêu 65,00 & 64,15.

Phương án phụ: nếu vượt qua 66,65, có thể tới 67,35 & 67,90.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 66,65 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 65,00.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.