DatTong

XAGUSD, Silver, Sell on H4

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
H4:
- Structure: Downtrend
- Tendency: Strong downward
- Broken support and closed below
- The present: Pullback--> Test resistance
--> Waiting signal--> Sell
Bình luận: The price tested resistance and moved down!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.