Truyền thông (Khu vực)

2
Cổ phiếu
812.216M
Giá trị vốn hóa thị trường
23.577K
Khối lượng
+0.20%
Thay đổi
+0.48%
Hiệu suất Tháng
−16.90%
Hiệu suất Năm
−3.62%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Viễn thông763.092M BHD7.05%0.22%12.22K1
Chuyên ngành viễn thông49.124M BHD6.67%0.00%200K1