Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Bahrain

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Truyền thông900.874M BHD6.34%+0.08%76.491K22
Dịch vụ Khách hàng109.585M BHD5.95%+3.61%30.096K33
Dịch vụ Phân phối20.095M BHD6.30%0.00%17.269K11
Tài chính19.42B BHD3.18%+1.38%84.11K714
Dịch vụ Công nghiệp21.938M BHD0.00%200K11
Hỗn hợp32.245M BHD6.82%0.00%45.787K11
Khoáng sản phi năng lượng1.628B BHD3.69%+2.61%55.5K11
Công nghiệp Chế biến8.441M BHD7.35%−1.16%15.535K11
Bán Lẻ82.518M BHD5.17%+1.58%11.876K11
Vận chuyển109.8M BHD7.42%+2.52%77.3K11