Truyền thông (Khu vực)

2
Cổ phiếu
171.931B
Giá trị vốn hóa thị trường
399.562K
Khối lượng
−0.56%
Thay đổi
+3.87%
Hiệu suất Tháng
−4.75%
Hiệu suất Năm
+32.40%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Viễn thông171.364B NOK7.68%−0.98%1.188M1
Viễn thông không dây567.857M NOK0.66%5K1