Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

3
Cổ phiếu
2.875B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.152M
Khối lượng
+0.32%
Thay đổi
−3.49%
Hiệu suất Tháng
+9.37%
Hiệu suất Năm
+4.21%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Dịch vụ Công nghệ thông tin2.875B EUR5.62%0.32%1.152M3