Truyền thông (Khu vực)

6
Cổ phiếu
105.451B
Giá trị vốn hóa thị trường
166.217K
Khối lượng
+1.01%
Thay đổi
−3.46%
Hiệu suất Tháng
−8.06%
Hiệu suất Năm
+3.13%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Viễn thông12.9M EUR3.46%0.00%01
Chuyên ngành viễn thông45.931B EUR3.04%−0.96%24.53M2
Viễn thông không dây61.024B EUR0.00%1.26%1.226K3