theheirophant

Modified OBV w/ Divergence Detection by Cryptorhythms

Apirine OBV-M Modified OBV w/ MA Selection by Cryptorhythms

Intro

Released in the April 2020 issue of TASC, and created by Vitali Apirine.

Description

OBV-M is of course based on the classic indicator on balance volume originally developed by Joe Granville. Apirine then smooths the calculation and adds a signal line to help denote entry and exit points.

As the author points out uts also great at showing divergences!

Extras
As usual when porting indicators to the library here on tradingview, I like to add some extra flare!

💠MA selection to allow you to experiment with alternate settings
💠Bar coloration based on trade state for easy visual at a glance chart checking
💠Divergence Detection and plotting thanks for Ricardo Santos' script


Enjoy!
👍 We hope you enjoyed this indicator and find it useful! We post free crypto analysis, strategies and indicators regularly. This is our 78th script on Tradingview!

Twitter - www.twitter.com/cryptorhythms
Cryptorhythms Group Chat - t.me/cryptorhythms
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?