RicardoSantos

[RS]Price Divergence Detector V1

Update: added Fisher Transform to the list of oscillators.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title='[RS]Price Divergence Detector V1', overlay=true)
// || General Input:
method = input(title='Method (0=rsi, 1=macd, 2=stoch, 3=volume, 4=acc/dist, 5=fisher):', type=integer, defval=0)
SHOW_LABEL = input(title='Show Labels?', type=bool, defval=false)
SHOW_CHANNEL = input(title='Show Channel?', type=bool, defval=false)
// || RSI / STOCH / VOLUME / ACC/DIST Input:
rsi_smooth = input(title='RSI/STOCH/Volume/ACC-DIST/Fisher Smooth:', type=integer, defval=5)
// || MACD Input:
macd_src = input(title='MACD Source:', type=source, defval=close)
macd_fast = input(title='MACD Fast:', type=integer, defval=12)
macd_slow = input(title='MACD Slow:', type=integer, defval=26)
macd_smooth = input(title='MACD Smooth Signal:', type=integer, defval=9)
// || Functions:
f_top_fractal(_src)=>_src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0]
f_bot_fractal(_src)=>_src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0]
f_fractalize(_src)=>f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal(_src) ? -1 : 0

// ||••>  START MACD FUNCTION
f_macd(_src, _fast, _slow, _smooth)=>
  _fast_ma = sma(_src, _fast)
  _slow_ma = sma(_src, _slow)
  _macd = _fast_ma-_slow_ma
  _signal = ema(_macd, _smooth)
  _hist = _macd - _signal
// ||<••  END MACD FUNCTION

// ||••>  START ACC/DIST FUNCTION
f_accdist(_smooth)=>_return=sma(cum(close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume), _smooth)
// ||<••  END ACC/DIST FUNCTION

// ||••>  START FISHER FUNCTION
f_fisher(_src, _window)=>
  _h = highest(_src, _window)
  _l = lowest(_src, _window)
  _value0 = .66 * ((_src - _l) / max(_h - _l, .001) - .5) + .67 * nz(_value0[1])
  _value1 = _value0 > .99 ? .999 : _value0 < -.99 ? -.999 : _value0
  _fisher = .5 * log((1 + _value1) / max(1 - _value1, .001)) + .5 * nz(_fisher[1])
// ||<••  END FISHER FUNCTION


method_high = method == 0 ? rsi(high, rsi_smooth) :
    method == 1 ? f_macd(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_smooth) :
    method == 2 ? stoch(close, high, low, rsi_smooth) :
    method == 3 ? sma(volume, rsi_smooth) :
    method == 4 ? f_accdist(rsi_smooth) :
    method == 5 ? f_fisher(high, rsi_smooth) :
    na
method_low = method == 0 ? rsi(low, rsi_smooth) :
    method == 1 ? f_macd(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_smooth) :
    method == 2 ? stoch(close, high, low, rsi_smooth) :
    method == 3 ? sma(volume, rsi_smooth) :
    method == 4 ? f_accdist(rsi_smooth) :
    method == 5 ? f_fisher(low, rsi_smooth) :
    na

fractal_top = f_fractalize(method_high) > 0 ? method_high[2] : na
fractal_bot = f_fractalize(method_low) < 0 ? method_low[2] : na

high_prev = valuewhen(fractal_top, method_high[2], 1) 
high_price = valuewhen(fractal_top, high[2], 1)
low_prev = valuewhen(fractal_bot, method_low[2], 1) 
low_price = valuewhen(fractal_bot, low[2], 1)

regular_bearish_div = fractal_top and high[2] > high_price and method_high[2] < high_prev
hidden_bearish_div = fractal_top and high[2] < high_price and method_high[2] > high_prev
regular_bullish_div = fractal_bot and low[2] < low_price and method_low[2] > low_prev
hidden_bullish_div = fractal_bot and low[2] > low_price and method_low[2] < low_prev

plot(title='RSI H F', series=fractal_top ? high[2] : na, color=regular_bearish_div or hidden_bearish_div ? maroon : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, offset=-2)
plot(title='RSI L F', series=fractal_bot ? low[2] : na, color=regular_bullish_div or hidden_bullish_div ? green : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, offset=-2)
plot(title='RSI H D', series=fractal_top ? high[2] : na, style=circles, color=regular_bearish_div or hidden_bearish_div ? maroon : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, linewidth=3, offset=-2)
plot(title='RSI L D', series=fractal_bot ? low[2] : na, style=circles, color=regular_bullish_div or hidden_bullish_div ? green : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, linewidth=3, offset=-2)

plotshape(title='+RBD', series=not SHOW_LABEL ? na : regular_bearish_div ? high[2] : na, text='R', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='+HBD', series=not SHOW_LABEL ? na : hidden_bearish_div ? high[2] : na, text='H', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-RBD', series=not SHOW_LABEL ? na : regular_bullish_div ? low[2] : na, text='R', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-HBD', series=not SHOW_LABEL ? na : hidden_bullish_div ? low[2] : na, text='H', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)