Austimize

SFP Momentum

Austimize Cập nhật   
Custom swing fail detector with levels and breakouts both major and minor plus colored candles based on SFP momentum.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed error with left/right bounds being switched.
Added accumulation/distribution breakouts (with option to turn them off).
Phát hành các Ghi chú:
Updated to differentiate between "minor distribution" around a pivot and "major distribution" around anchors.
Also had them replace breakouts for ease-of-use since they are a subcategory of breakout.
Phát hành các Ghi chú:
♦added previous high pivot/anchor levels as green lines and previous low pivot/anchor levels as red lines.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?