Noldo

Open Interest Exponential Ease of Movement

Noldo Cập nhật   
Modified Ease of Movement :

* Open Interests used on Futures instead of Volume (Includes Bitcoin)
* Exponential Moving Average used instead of Simple Moving Average
* Division Number cancelled. (Division Number gives wrong signals inside strong trends.)

NOTE : This code is open source under the MIT License. If you have any improvements or corrections to suggest, please send me a pull request via the github repository github.com/user-Noldo

Stay tuned. Best regards !
Phát hành các Ghi chú:
BTCUSDTPERP , BTCUSDC tickers added.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?