RicardoSantos

[RS]vdub Nexus Ribbon V0

Request for vdubus.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//Script editor vdubus coded by RicardoSantos
// (set variables as required Upper & Lower) Switch out any of the indicators you don't want.
study(title="[RS]vdub Nexus Ribbon V0", shorttitle="[RS]vdub Nexus Ribbon V0", overlay=true)
 
//============================Ichomku cloud
//- if possible just the cloud it self & conversion period
show_cloud = input(true, title="Display Ichimoku Cloud:")
conversionPeriods = input(34, minval=1)
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1)
displacement = input(26, minval=1)

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(not show_cloud ? na : conversionLine, color=blue,linewidth=2, style=circles, title="Mid line resistance levels")
//plot(baseLine, color=red, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=green, title="Lagging Span")

p1 = plot(not show_cloud ? na : leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(not show_cloud ? na : leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2)

//===============================Pivot channel==========================
length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
 
upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)
basis = avg(upper, lower)
 
l = plot(lower, style=circles, linewidth=2, color=fuchsia, title="lower")
u = plot(upper, style=circles, linewidth=2, color=fuchsia, title="upper")
//======================================================================
 
//-----------------Built in MA 55-----------------------------------------
m1_src = close
m1_p = input(55, title="MA1 Period:")
 
plot(sma(m1_src, m1_p), color=red, linewidth=2, title="MA1")
 
//-----------------Built in MA 144-----------------------------------------
m2_src = close
m2_p = input(144, title="MA2 Period:")
 
plot(sma(m2_src, m2_p), color=blue, linewidth=1, title="MA2")
 
//-----------------Built in MA 233-----------------------------------------
m3_src = close
m3_p = input(233, title="MA3 Period:")
 
plot(sma(m3_src, m3_p), color=maroon, linewidth=1, title="MA3")
 
//--------------------Strength indicators MA------------------
m4_src = close
m4_p = input(5, title="Strength indicator MA4:")
 
plot(sma(m4_src, m4_p), color=red, linewidth=3, title="Strength indicator MA4")
 
m5_src = close
m5_p = input(8, title="Strength indicator MA5:")
 
plot(sma(m5_src, m5_p), color=blue, linewidth=3, title="Strength indicator MA5")
//============= TV's MA EXP RIBBON =====================
// Exp MA's Set Inputs:
show_ema = input(true, title="Display Exponential MA Set:")
ema_src = input(close, title="Exponential MA's Source:")
ema_base_length = input(20, minval=1, title="Exponential MA's Base Length:")
ema_length_scalar = input(5, minval=0, title="Exponential MA's Length Scalar:")
//=============Exp MA 9..15==============================
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length)          , color=black, linewidth=1, title="Exponential MA 1:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar) , color=yellow, linewidth=1, title="Exponential MA 2:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*2), color=orange, linewidth=1, title="Exponential MA 3:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*3), color=red, linewidth=1, title="Exponential MA 4:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*4), color=maroon, linewidth=1, title="Exponential MA 5:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*5), color=maroon, linewidth=1, title="Exponential MA 6:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*6), color=black, linewidth=1, title="Exponential MA 7:")
//===============================================

//===============================================
 
//=============Hull MA's 9 - 15
// Hull MA's Set Inputs:
show_hma = input(true, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(9, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(1, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
// Hull MA Function:
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
//=============Hull MA 9..15==============================
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length)          , color=black, linewidth=1, title="Hull MA 1:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar) , color=aqua, linewidth=1, title="Hull MA 2:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*2), color=teal, linewidth=1, title="Hull MA 3:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*3), color=blue, linewidth=1, title="Hull MA 4:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*4), color=blue, linewidth=1, title="Hull MA 5:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*5), color=navy, linewidth=1, title="Hull MA 6:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=1, title="Hull MA 7:")
//===============================================