dinhchien

BTCUSD signal [DinhChienFX Corner] Ver 2.0

dinhchien Cập nhật   
1. How to use Keltner Channel
a_ Length of Keltner's basis line is 50. It gives the best result in finding rule of BTCUSD.
b_ How to confirms a trend.
- Upper 2 is used to confirm Keltner channel at Uptrend.
- Lower 2 is used to confirm Keltner channel at Downtrend.
c. How to determine a swing Entry.
_ Upper 1 is used to buy when the market make a corrective.
_ Lower 1 is used to sell when the market make a corrective.
2. Long signal is confirmed when Closed of candle crossover the Upper 2.
3. Short signal is confirmed when Closed of candle crossunder the Lower 2.
4. Stoploss is calculated by the price closed candle +/- the value of Average true range (length=20 bars)
Stoploss = previous Close +/- atr(20)x2
-> To move the stoploss every 1 hour.
5. Filter the Candle is over 93% for Not Entry.
Phát hành các Ghi chú:
"Use the link below to obtain access to this indicator" or "PM us to obtain access"
Phát hành các Ghi chú:
Fix the reset signal at Entry.
Change risk/ratio 1.3
Phát hành các Ghi chú:
Fix lotsize: BTCUSDT

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ dinhchien để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Ý tưởng liên quan