gunebakan

Key Levels (Time Frames - Weekly,Monthly,Quarterly,Yearly)

gunebakan Cập nhật   
This indicator plots the 4h, Daily, Weekly, Monthly, Quarterly, Yearly Open High, Low and Mids.
You can watch how these institutional trading levels work as support and resistance.
Most Important you can add alerts to these levels with a few clicks.
Just add/remove unnecessary levels for scaling problems.
For any error/suggestion/improvement just let me know.

Phát hành các Ghi chú:
New time frame: Previous Daily Open

New alarms: Previous Weekly Mid, Previous Quarterly Mid, Yearly Mid

New labels for time frame intersections like: "DO / WO", "WO / MO"

Time Frames and Abbreviations
"4hO": 4h Open
"P4hH": Previous 4h High
"P4hL": Previous 4h Low
"P4hM": Previous 4h Mid
"MondayH": Monday High
"MondayL": Monday Low
"MondayM": Monday Mid
"DO": Daily Open:
"PDO": Previous Daily Open
"PDH": Previous Daily High
"PDL": Previous Day Low
"PDM": Previous Day Mid
"WO": Weekly Open
"PWO": Previous Weekly Open
"PWH": Previous Weekly High
"PWL": Previous Weekly Low
"PWM": Previous Weekly Mid
"MO": Monthly Open
"PMO": Previous Monthly Open
"PMH": Previous Monthly High
"PML": Previous Monthly Low
"PMM": Previous Monthly Mid
"QO": Quarterly Open
"PQO": Previous Quarterly Open
"PQH": Previous Quarterly High
"PQL": Previous Quarterly Low
"PQM": Previous Quarterly Mid
"YO": Yearly Open
"PYO": Previous Yearly Open
"YH": Yearly High
"YL": Yearly Low
"YM": Yearly Mid
Phát hành các Ghi chú:
New Alarms: Monday High, Monday Low, Monday Mid, Previous Weekly High, Previous Weekly Low, Previous Monthly High, Previous Monthly Low, Previous Quarterly High, Previous Quarterly Low
Phát hành các Ghi chú:
Code cleanup.
Phát hành các Ghi chú:
"Daily Open" color change bug corrected.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?