Yatagarasu_

VWAP & Previous VWAP - MTF

Volume Weighted Average Price & Previous Volume Weighted Average Price - Multi Timeframe

This script can display the daily, weekly, monthly, quarterly, yearly and rolling VWAP but also the previous ones.

Volume Weighted Average Price (VWAP)
The VWAP is a technical analysis tool used to measure the average price weighted by volume.
VWAP is typically used with intraday charts as a way to determine the general direction of intraday prices.
VWAP is similar to a moving average in that when price is above VWAP, prices are rising and when price is below VWAP, prices are falling.
VWAP is primarily used by technical analysts to identify market trends.

Rolling VWAP
The typical VWAP is designed to be used on intraday charts, as it resets at the beginning of the day.
Such VWAPs cannot be used on daily, weekly or monthly charts. Instead, this rolling VWAP uses a time period that automatically adjusts to the chart's timeframe.
You can thus use the rolling VWAP on any chart that includes ​volume information in its data feed.
Because the rolling VWAP uses a moving window, it does not exhibit the jumpiness of VWAP plots that reset.

For the version with standard deviation bands.
MTF VWAP & StDev Bands
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?