gi9opx

BTC Dominance Trend

This simple script applies the DMI/ADX (trend) indicator to the Bitcoin Dominance Index (BTC.D) to check whether BTC is increasing its dominance or not on that day. It is meant to be applied to altcoins on medium intervals. I put it together to test the following hypothesis: On days when BTC dominance is on the rise, altcoins are harder to take off, because Bitcoin is draining the lifeblood out of them, so caution is needed when opening trades.

Olive background means BTC dominance is rising on that day, purple that it is decreasing. White background means it is not moving significantly in any direction.
You can change the resolution (i.e. apply the DMI/ADX to a different BTC.D interval), just make sure to lower the threshold as well. I hope you find a good use for it! Beware if you try to incorporate it in your strategy, it uses higher timeframe data and hence is prone to repainting.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?