luminaryfi

Portfolio: alpha, beta, stdev, variance, mean, max drawdown...

luminaryfi Cập nhật   
Portfolio Metrics **New**

'returns'
'log returns'
'geometric returns'

portfolio alpha
portfolio beta
portfolio,market correlation
portfolio standard deviation
portfolio variance
mean portfolio returns
maximum drawdown
maximum gain

Phát hành các Ghi chú:
Removed log and geometric returns. Will release adjusted returns script.
Phát hành các Ghi chú:
//corrected errors
Phát hành các Ghi chú:
//no update - adjusted chart and indicator
Phát hành các Ghi chú:
adjusted hexidecimal colors for better UX.
default is set to logarithmic returns with lookahead off
Phát hành các Ghi chú:
hexidecimal color switch
Phát hành các Ghi chú:
//
Phát hành các Ghi chú:
Fixed Risk-Free Rate Bug
Added Display Options:
Group-Coefficents (Alpha, Beta)
Group-Proft.Loss (Max Drawdown, Max Gain)
Group-Stats (Standard Deviation, Variance, Correlation, R-Squared)
Phát hành các Ghi chú:
//
Phát hành các Ghi chú:
//
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?