fluxchart

VWAP Divergence | Flux Charts

The VWAP Divergence indicator aims to find divergences between price action and the VWAP indicator. It uses filters to filter out many of the false divergences and alert high quality, accurate signals.


Red dots above the candle represent bearish divergences, while green dots below the candle represent bullish divergences.


The main filter for divergences focuses on ATR and the price movement in the past candles up to the lookback period. Divergences are determined when a price movement over the lookback period is sharp enough to be greater/less than the ATR multiplier multiplied by the ATR.

Settings
Under "Divergence Settings", both the lookback period and ATR multiplier can be adjusted.
Due to the nature of the calculations, the ATR multiplier and the lookback period should be set lower on higher time frames. As price movements become more averaged, for example on the 15 minute chart, sharp price movements happen less frequently and are often contained in fewer candles as they happen on lower time frames. Less volatile stocks such as KO, CL, or BAC should also use lower ATR multipliers and lower lookback periods.

Under "Visual Settings", you can change the color of the VWAP line, show alternating VWAP colors, adjust divergence signal size, and show the VWAP line.

Premium tools built for traders 🚀
fluxcharts.com/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?