Forza

Linear Regression (Log Scale)

This code is a slightly modified version of Tradingviews' built-in "linear regression" script which can be correctly plotted on logarithmic charts.

Phát hành các Ghi chú: V2: Float numbers can be assigned to deviation value.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Hi, I like very much this indicator but I would like to have Multi time frame choice -> Source Regression from a different Chart.
I would really appreciate if you can add it.
+1 Phản hồi