marketmindset

Anchored Moving Average By Market Mindset - Zero To Endless

marketmindset Cập nhật   
Anchored Moving Average?

An anchored moving average (AMA) is created when you select a point on the chart and start calculating the moving average from there. Thus the moving average’s denominator is not fixed but cumulative and dynamic.

In this indicator, I've provided three different types of Anchored Moving Averages, viz., WMA, SMA and VWAP.
WMA is relevant if big moves are there.
SMA is relevant if volume data is not to be considered or if it is not available.
VWAP is the standard anchored MA, which is most commontly used. Is consider the volume data along with the price move.

In this indicator, Auto anchor is time based anchor. A trader can opt for Pivot Type Anchor or Volume Type Anchor or some higher resolution based anchor too. The length of the pivot lookback can also be changed by the user.

It can be used for intraday, swing trading and even for technical based investment purpose.
Phát hành các Ghi chú:
Bug Fixes
Phát hành các Ghi chú:
ChangeLog :
- Added Pivot Moving Averages
Phát hành các Ghi chú:
Bug Fixes
Phát hành các Ghi chú:
ChangeLog :
1. Removed timeframe block (as TradingView doesn't support drawing tools with Timeframe Block)
2. Replaced Pivot MA plots with drawing to improve view
3. Added Toggle and Style Block in settings
4. Added Highlighter on Anchor change.
5. Bug Fixes
Phát hành các Ghi chú:
ChangeLog :
1. Bug Fixes
2. Improved UI/UX
3. Removed Pivot MA when anchor is a Pivot Type Anchor (Pivot High/Low or Pivot Volume High/Low)
Phát hành các Ghi chú:
- Added More Higher Timeframe Based Anchor Points
- Removed Offset Option
- Bug Fxes
Phát hành các Ghi chú:
Changelog :

- Added a Custom anchor -
User can select starting point (date/time).

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?