monkaOMEGA

Up/Down Volume Ratio

monkaOMEGA Cập nhật   
Up/Down Volume Ratio is calculated by summing volume on days when it closes up and divide that total by the volume on days when the stock closed down.

High volume up days are typically a sign of accumulation(buying) by big players, while down days are signs of distribution(selling) by big market players. The Up Down volume ratio takes this assumption and turns it into a tangible number that's easier for the trader to understand. My formula is calculated using the past 50 periods, be warned it will not display a value for stocks with under 50 periods of trading history. This indicator is great for identify accumulation of growth stocks early on in their moves, most of the time you would like a growth stocks U/D value to be above 2, showing institutional sponsorship of a stock.

Up/Down Volume value interpretation:
U/D < 1 -> Bearish outlook, as sellers are in control
U/D = 1 -> Sellers and Buyers are equal
U/D > 1 -> Bullish outlook, as buyers are in control
U/D > 2 -> Bullish outlook, significant accumulation underway by market makers
U/D >= 3 -> MONSTER STOCK ALERT, market makers can not get enough of this stock and are ravenous to buy more

U/D values greater than 2 are rare and typically do not last very long, and U/D >= 3 are extremely rare one example I kind find of a stock's U/D peaking above 3 was Google back in 2005.

MAKE SURE TO HIT THE SETTINGS WHEEL AND CHECK THE BOX NEXT TO PLOT IN ORDER TO GET RID OF THE PLOTTED LINE.
Phát hành các Ghi chú: No more need to disable plot!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?