Daveatt

BEST Candle Meter/Sequential Strategy

Hello ladies and gentlemen

📒 INDICATOR OF THE DAY 📒

The TD sequential fans are going to love that one.
TD Sequential has two parts – TD Setup and TD Countdown. The first phase of TD Sequential starts with a TD Setup and is completed with a 9 count.
When the 9 count is completed, it is at that point, a price pause, price pullback, or reversal is likely.

The Candle Meter strategy counts the sequence of candles in one direction.
Gives also the number of consecutive candles in one direction.

The direction is based on open and close.

Script screenshot

In the script screenshot just above, I'm using a bar meter of 7.
The 7 count estimates whenever 7 consecutive candles are vaidated

💎Filters💎

I included some cool backtest filters:

- date range filtering
- flexible take profit in USD value (plotted in blue)
- flexible stop loss in USD value (plotted in red)
- closing on opposite signal (if we count N consecutive bar down, this will close a LONG if opened)

The take profit and stop loss should work with Forex pairs also

All the BEST
Dave

📧 dave@best-trading-indicator

⏩ Trading Course: best-trading-indicator.com/pages/concepts

🐦 Twitter: twitter.com/bti_trading

💰 Discord: discord.gg/8Q4MBus
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?