MartinKostov

Anna-Lysa

MartinKostov Cập nhật   
Especially useful when using it for stocks in intraday screening for daytrading.
This gives you quick information about the volatility at the moment when you look at the stock.
The current range of the last candles (adjustable) is calculated so that you can stop based on the Vola.
In addition, the daily volume and daily range are calculated in the table and what is left of the average.
So that you can adjust your ideas for the movement in order to take profit. No matter what the timeframe, you can see how the volume compares to that of the previous few candles and thus anticipate the most likely breakout.
Then the most relevant day trading levels ( Premarkets, Lastday high/lows and some Ma´s ) are shown so that you can get a very fast overview of the stock at the moment.
All levels and labels and colors are adjustable or hidden in the settings.
Phát hành các Ghi chú:
ATR in Table is now only the current Candle.
So u can see for SL when in current trigger for momentum trade... If u need the average u need to set it again.
Phát hành các Ghi chú:
fix some bugs in settings
Phát hành các Ghi chú:
Added RVol at Time ( 1D ) in Table ( replace Vwap SL )
Phát hành các Ghi chú:
Rvol Lenght now adjustable
Phát hành các Ghi chú:
Some Bugs cleared
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?