KioseffTrading

The Next Pivot [Kioseff Trading]

Hello!

This script "The Next Pivot" uses various similarity measures to compare historical price sequences to the current price sequence!

Features

  • Find the most similar price sequence up to 100 bars from the current bar
  • Forecast price path up to 250 bars
  • Forecast ZigZag up to 250 bars
  • Spearmen
  • Pearson
  • Absolute Difference
  • Cosine Similarity
  • Mean Squared Error
  • Kendall
  • Forecasted linear regression channel


The image above shows/explains some of the indicator's capabilities!


The image above highlights the projected zig zag (pivots) pattern!

Colors are customizable (:


Additionally, you can plot a forecasted LinReg channel.

Should load times permit it, the script can search all bar history for a correlating sequence. This won't always be possible, contingent on the forecast length, correlation length, and the number of bars on the chart.

Reasonable Assessment

The script uses various similarity measures to find the "most similar" price sequence to what's currently happening. Once found, the subsequent price move (to the most similar sequence) is recorded and projected forward.

So,

1: Script finds most similar price sequence
2: Script takes what happened after and projects forward

While this may be useful, the projection is simply the reaction to a possible one-off "similarity" to what's currently happening. Random fluctuations are likely and, if occurring, similarities between the current price sequence and the "most similar" sequence are plausibly coincidental.

That said, if you have any ideas on cool features to add please let me know!

Thank you (:•Access to Next-Gen Optimization Tools: www.kiosefftrading.com/products

•Access to Proprietary Data: www.kiosefftrading.com/products


•Discord Server: discord.gg/3cKVU28Z9Z
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?