QuantVue

FVG w/ Fibs [QuantVue]

The "FVG w/ Fibs" indicator is a trading tool designed to identify and visualize Fair Value Gaps (FVGs) while overlaying two Fibonacci retracement levels.

• Bullish FVG: Occurs when the low of the current bar is higher than the high of two bars ago, and the previous close is higher than the high of two bars ago.
• Bearish FVG: Occurs when the high of the current bar is lower than the low of two bars ago, and the previous close is lower than the low of two bars ago.

The indicator filters these gaps based on user-defined criteria such as the minimum percentage size of the gap.

Once identified, these FVGs are highlighted on the chart using customizable boxes and the 50% and 61.8% (default settings) Fibonacci retracement levels are calculated and drawn based on the size of the identified FVG.

• Dynamically updates and extends the boxes as the price evolves.
• Alerts / visual changes for FVGs that get filled.
• User option for fills by Wicks or Close
• User-customizable settings for box colors, styles, and Fibonacci level appearances

Give this indicator a BOOST and COMMENT your thoughts!

We hope you enjoy.

Cheers!

Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?