Chỉ báo Williams Fractal

Williams Fractal là một chỉ báo được phát triển bởi Bill Williams, nhằm phát hiện điểm đảo chiều (các đỉnh và đáy) và đánh dấu chúng bằng các mũi tên. Các fractal lên và fractal xuống có hình dạng đặc biệt. Chỉ báo Williams Fractal giúp người dùng xác định được giá sẽ phát triển theo hướng nào. Nó thường được sử dụng kết hợp với Chỉ báo Alligator với các quy định cụ thể khi nào vào lệnh và thoát lệnh. Tín hiệu mua xuất hiện nếu fractal nằm phía trên răng cá sấu và tín hiệu bán xuất hiện nếu fractal nằm phía dưới răng cá sấu.
Hiển thị thêm Script