COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CBA nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của CBA trong nửa năm trước là 31.73 B AUD, cao hơn 17.20% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 24 là 4.76 B AUD.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: AUD
TTM