ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALMY nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Greece — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A 175.96M EUR, và năm trước đó — 138.58M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia