ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALMY nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ALMY là 0.23. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 8.40. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 2.85 k người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: EUR
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ