ARAB BANKING CORPORATION

ABC BAHRAIN
ABC
ARAB BANKING CORPORATION BAHRAIN
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ABC

Tóm tắt tài chính của ARAB BANKING CORPORATION với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ABC là 922.047M USD. EPS TTM của công ty là 0.03 USD, tỷ suất cổ tức là 3.36% và P/E là 9.20.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu