ALUMINIUM BAHRAIN BSC

ALBH BAHRAIN
ALBH
ALUMINIUM BAHRAIN BSC BAHRAIN
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ALBH

Vị thế tài chính hiện tại của ALUMINIUM BAHRAIN BSC

Tổng tài sản của ALBH trong Q4 21 là 2.62B BHD, tăng 2.70% so với kỳ trướcQ3 21. Và tổng nợ phải trả giảm 6.49% trong Q4 21 tới 1.12B BHD.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu