ZAIN BAHRAIN BSC

ZAINBH BAHRAIN
ZAINBH
ZAIN BAHRAIN BSC BAHRAIN
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ZAINBH

Tóm tắt tài chính của ZAIN BAHRAIN BSC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ZAINBH là 54.219M BHD. EPS TTM của công ty là 0.02 BHD, tỷ suất cổ tức là 5.37% và P/E là 9.15.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu