BCO CREDITO INVERS

BCI BCS
BCI
BCO CREDITO INVERS BCS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BCI báo cáo tài chính: Bảng cân đối

Vị thế tài chính hiện tại của BCO CREDITO INVERS

Tổng tài sản của BCI cho Q3 21 cao hơn 64.43T, 11.24% so với Q2 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã tăng 11.48% trong Q3 21 thành 60.07T.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu