INV LA CONSTRUCCIO
ILC BCS

ILC
INV LA CONSTRUCCIO BCS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ILC financial statements

Tóm tắt tài chính của INV LA CONSTRUCCIO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ILC là 300.3B. EPS TTM của công ty là 1593.89, lợi tức cổ tức là 8.65%, và P/E là 1.88.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền