POTASIOS DE CHILE SAPOTASIOS DE CHILE SAPOTASIOS DE CHILE SA

POTASIOS DE CHILE SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

POTASIOS_A nguyên tắc cơ bản

POTASIOS DE CHILE SA tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 16.26 CLP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.90%