SOCIEDAD MATRIZ SAAM SASOCIEDAD MATRIZ SAAM SASOCIEDAD MATRIZ SAAM SA

SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SMSAAM nguyên tắc cơ bản

SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.01 CLP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 10.85%