SOCIEDAD MATRIZ SAAM SASOCIEDAD MATRIZ SAAM SASOCIEDAD MATRIZ SAAM SA

SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SMSAAM nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của SMSAAM trong quý trước là132.95 B CLP, và cao hơn 2.75% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 20.88 B CLP.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CLP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY