QUIMICA Y MINERA

SQM_A BCS
SQM_A
QUIMICA Y MINERA BCS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SQM_A financial statements

Tóm tắt tài chính của QUIMICA Y MINERA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SQM_A là 12.303T. Ngày thu nhập tiếp theo QUIMICA Y MINERA là 17 Tháng 11, ước tính là 325.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền