EMEK ELEKTRIKEMEK ELEKTRIKEMEK ELEKTRIK

EMEK ELEKTRIK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EMKEL nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của EMEK ELEKTRIK

EMKEL dòng tiền tự do cho Q3 23 là -10.51 M TRY. Đối với 2022, EMKEL dòng tiền tự do 15.98 M TRY và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 16.31 M TRY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: TRY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY