NIGBAS NIGDE BETON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NIBAS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NIGBAS NIGDE BETON

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Turkey — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NIGBAS NIGDE BETON 62.55M TRY, và năm trước đó — 44.83M TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia