SINPAS GMYOSINPAS GMYOSINPAS GMYO

SINPAS GMYO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SNGYO nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của SINPAS GMYO

SNGYO dòng tiền tự do cho Q3 23 là 1.08 B TRY. Đối với 2022, SNGYO dòng tiền tự do 347.73 M TRY và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 355.03 M TRY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: TRY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY